Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

MRL 171 § mukainen poikkeaminen kiinteistöllä 208-402-29-14

 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 03.05.2022 § 60  

389/10.03.00.01/2022  

Valmistelija kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala

Rakennuspaikka, rakennushanke ja maanomistus: Rakennuspaikka sijoittuu kiinteistön 208-402-29-14 TIIKKALA alueelle, Kalajoen Etelänkylälle noin 2 km päähän Kalajoen keskustaajamasta. Rakennushankkeen tarkoituksena on rakentaa asuinpientalo ja talousrakennus asemakaavassa osoitetulle maatalousalueelle (MT). Suunniteltujen rakennusten koko olisi noin 200 k-m2 asuinpientalon ja 100 k-m2 talousrakennuksen osalta.

Hakijat ovat tehneet ehdollisen kauppakirjan hakemuksen kohteena olevaan kiinteistöön. Määräalan kauppa toteutuu, mikäli hakijoille myönnetään poikkeamislupa sekä rakennuslupa. Tällä hakemuksella käsitellään vain poikkeamislupaa. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee rakennusluvan erillisellä hakemuksella.

Suunnitellut rakennukset ovat julkisivuiltaan puuverhoiltuja ja tumman harmaan sävyisiä. Kattomuodoksi on esitetty pulpettikattoa ja katemateriaaliksi konesaumattua peltiä tumman harmaassa sävyssä. Rakennuslupavaiheessa tarkastellaan vielä tarkemmin rakennusten soveltumista ympäristöön rakennusten kattomuodon,-materiaalin ja -värin sekä julkisivujen värityksen osalta.

Kaavoitustilanne: Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan alueelle sekä asemakaava-alueelle. Asemakaavassa rakennuspaikka sijoittuu maatalousalueeksi osoitetulle alueelle (MT).

Haetulla rakennuspaikalla voimassa olevaan Ojalanmäen rakennuskaavaan liittyvät seuraavat rakennuskaavamääräykset:

  1. Alueella olemassa rakennuksissa tai niiden osissa saadaan suorittaa korjaaminen uudisrakentamiseen verrattavalla tavalla sen estämättä, mitä on määrätty rakennuksen kerrosluvusta ja rakennuksen enimmäiskerrosalasta sekä rakennuksen kellari- ja ullakkokerroksessa sallitusta kerrosalaan laskettavasta rakennusoikeudesta.
  2. Rakennusten tulee suuruudeltaan, muodoltaan ja materiaaliltaan muodostaa olemassa olevien rakennusten kanssa yhtenäinen kokonaisuus.
  3. Puistot on ympäröitävä suojaistutuksella.
  4. LYT-alueilla on liittymien pitäminen kielletty muissa kuin kaavassa osoitetuissa kortteleissa.

 

Alueelle on laadittu asemakaavan muutos vuonna 2020, jonka yhteydessä on tarkasteltu uusien asuinpientalotonttien sijoittumista alueelle. Kaavamuutoksen yhteydessä maanomistajiin on oltu yhteydessä ja tiedusteltu halukkuutta osallistua kaavoitukseen, mikäli muutostarpeita yksityisen omistamalla maa-alueella on. Nyt hakemuksen kohteena olevan kiinteistön omistajat eivät esittäneet kaavamuutoksen yhteydessä rakennuspaikkojen osoittamista tai muita muutostarpeita omistamilleen maille, jolloin hakemuksen kohteena oleva kiinteistö ei ole ollut kaavamuutoksessa mukana ja alue sijoittuu vuonna 1988 vahvistetussa asemakaavassa osoitetulle maatalousalueelle (MT).

Poikkeamispäätöksen tarpeellisuus: Hanke vaatii poikkeamisluvan (MRL 171 §), sillä rakennuspaikka sijaitsee alueella, jossa on voimassa oleva rakentamista ohjaava asemakaava.

Poikkeamisen edellytykset maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan:

  1. Poikkeaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavoituksen toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.
  2. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
  3. Poikkeaminen ei saa vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista
  4. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Poikkeamisluvan päätäntä: Koska kyse on poikkeamisesta alueella, jossa on rakentamista ohjaava asemakaava, poikkeamisesta päättää Kalajoen kaupunki maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan.

Hakijan esittämät perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista: Puuverhotun omakotitalon ja autotalli/ katos rakennuksen rakentaminen ja porakaivo. Kiinteistöllä on merkattu kaavassa maatalousalueeksi, mutta lohkottava tontin osa, joka on kiinni Ojalantiessä, on noin 3500 m2. Tontti sijaitsee olemassa olevien omakotitalojen kiinteistöjen välissä, jossa on AO kaava. Uusi omakotitalo on suunniteltu ympäristöön soveltuvaksi ja tukee ympärillä olevaa omakotitalo asutusta. Hankkeella ei vaikutusta ympäristöön ja tukee vieressä olevaa asutusta. Rakennuspaikkaa on myös tutkittu mahdollisen jatko kaavoittamisen näkökulmasta ja tällä rakennuspaikalla ei ole estettä mahdollisen kaavoituksen jatkolle eikä heikennä mahdollista kaavoitusta. Jos aluetta jatko kaavoitetaan, onnistuu kulku yhteydet järjestää olemassa olevien Kärjäntien ja Annalantanhuan tien kautta. Myöskin kiinteistöstä lohkottava osa ei poista tai vaikeita kulkua olemassa olevalle maatalousalueelle.

Naapureiden kuuleminen ja lausunnot: Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole huomautettavaa suunniteltuun rakennushankkeeseen liittyen.

Perustelut: Ottaen huomioon esitetyn toiminnan luonne ja sijoittuminen asemakaavoitetulle alueelle, alueen aikaisempi rakentaminen ja rakentamisen arvioitavissa olevat vaikutukset, ei toiminnan ole katsottava aiheuttavan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä mainittuja kielteisiä vaikutuksia.

-          ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Lähtökohtana asemakaavoitetulla alueella on se, että asuinrakentaminen sijoittuu asemakaavassa tutkituille ja osoitetuille asuinrakennustonteille. Kiinteistölle 208-402-29-14 haettu rakennuspaikka ei sijoitu asemakaavassa osoitetulle asuinrakennustontille, vaan Ojalanmäen rakennuskaavan muuutoksessa ja laajennuksessa maatalousalueeksi osoitetulle alueelle (MT), johon ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Rakennuspaikan läheisyyteen Kärjäntien varteen on laadittu Kirkonseudun asemakaavan muutos Kärjäntien alueelle, joka on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 29.9.2020. Haettu rakennuspaikka sijoittuu Kärjäntien asemakaavan muutosalueen ulkopuolelle. Kiinteistön 208-402-29-14 soveltuvuutta asuintontiksi ei ole tutkittu asemakaavalla. Asemakaavan laatimiseen liittyy selvitysten laatiminen ja muun muassa tonteille tarvittavien liikenneyhteyksien tutkiminen. Koska haettu rakennnuspaikka on osoitettu maatalousalueeksi eikä asuintontiksi, ei liikenneyhteyksiä haetun rakennuspaikan läheisyyteen mahdollisesti suunniteltaville uusille rakennuspaikoille eikä olemassa oleville rakennetuille rakennuspaikoille ole tutkittu. Haetun rakennuspaikan läheisyyteen mahdollisesti tulevaisuudessa suunniteltavien asuintonttien kaavoittamista voi hankaloittaa asemakaavalla tutkimattomien rakennuspaikkojen sijoittaminen alueelle muun muassa suunnittelemattomien liikenneyhteyksien vuoksi. Asuinrakentamisen alueet olisi hyvä tutkia laajemmin asemakaavallisesti. Voimassa olevassa Keskustaajaman yleiskaavassa vuodelta 1993, haettu rakennuspaikka on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (MT), jossa alueelle on sallittu vain maatalouselinkeinoon littyvä rakentaminen. Haettu rakennuspaikka sijoittuu Kalajoen keskustan osayleiskaavassa 2035 pientalovaltaiselle asuntoalueelle (AP-a), jossa on huomioitava alkutuotanto ja sen kehittymismahdollisuudet. Rakennuslupaa haettaessa tulee huomioida läheisen maatilan eläinsuojat ja lannan varastointitilat sekä muut kotieläinyksiköt. Kalajoen keskustan osayleiskaava 2035 on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 25.5.2021, mutta se ei ole vielä lainvoimainen.

-          ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelun kannalta merkittäviä kohteita. Rakennushankkeen ei katsota vaikeuttavan luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

-          ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Alueella ei sijaitse rakennetun ympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Rakennushankkeen ei katsota vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

-          ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Suunniteltu rakennushanke on tavanomaista pientalorakentamista, joka sijoittuu viemärilaitoksen toiminta-alueelle ja rakennukset ovat liitettävissä vesijohtoon. Rakennuspaikalle on olemassa oleva tieyhteys ja hakemuksen kohteena oleva rakennuspaikka rajautuu Ojalantiehen. Rakentamisen ei katsota johtavan vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuttavan merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Hankkeelle on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:ssä poikkeamiselle säädetyt oikeudellliset edellytykset ja erityinen syy kokonaisharkintaan perustuen ollen yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja alueelle rakennetun kunnallistekniikan hyödyntäminen.

Esityslistan oheismateriaalina on hakemus ja liitteenä kartta, asemapiirros sekä julkisivu- ja pohjapiirustukset.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 208-402-29-14 TIIKKALA koskevan poikkeamishakemuksen. Poikkeamispäätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hankkeelle on haettava tarvittavat luvat rakennusvalvonnasta.

Rakennuslupavaiheessa tarkastellaan vielä tarkemmin rakennusten soveltumista ympäristöön rakennusten kattomuodon, -materiaalin ja -värin sekä julkisviujen värityksen osalta. Rakennuslupaa haettaessa tulee huomioida myös Kalajoen keskustan osayleiskaavan 2035 mukainen määräys maatalouselinkeinon huomioimisesta. Perustamistapa on valittava niin, ettei ole tarpeen tehdä maisemaan sopimattomia maantäyttötöitä. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka muutettu päätösesitys

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy hakemuksen mukaisen kiinteistöä 208-402-29-14 TIIKKALA koskevan poikkeamishakemuksen.

Hakemuksen kohteena olevan määräalan eteläosaan rajoittuvan Kiinteistön Kärjä 208-402-10-126 omistajaa kuullaan ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Poikkeamispäätös on voimassa yhden vuoden päätöksen antopäivästä lukien. Tänä aikana ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hankkeelle on haettava tarvittavat luvat rakennusvalvonnasta. Rakennuslupavaiheessa tarkastellaan vielä tarkemmin rakennusten soveltumista ympäristöön rakennusten kattomuodon, -materiaalin ja -värin sekä julkisviujen värityksen osalta. Rakennuslupaa haettaessa tulee huomioida myös Kalajoen keskustan osayleiskaavan 2035 mukainen määräys maatalouselinkeinon huomioimisesta. Perustamistapa on valittava niin, ettei ole tarpeen tehdä maisemaan sopimattomia maantäyttötöitä. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala esitteli poikkeamislupahakemuksen sisältöä ja tavoitteita.

Keskustelun kuluessa Riitta A.Tilus esitti pöytäkirjaan merkittäväksi, että riippumattoman päätöksenteon turvaamiseksi valmistelijoiden ja asiantuntijoiden tulee poistua kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Lautakunta päätti, että pöytäkirjaan merkitään Kalajoen kaupungin hallintosäännön 15. luvun 9 § mukainen kokouksen läsnäolo-oikeutta koskeva asiakohta: Toimielin tai sen puheenjohtaja voi päättää valmistelijan tai asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntijan on poistuttava kokouksesta ennen päätöksentekoa ja valmistelijan asian käsittelyn jälkeen. Valmistelija voi olla läsnä, ellei toimielin toisin päätä.

Merkittiin, että kaavoituspäällikkö oli paikalla päätöksenteon aikana.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa