Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 03.05.2022/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Valtuustoaloite 16.6.2020 §43: Kiviojien nimikkopuiston nimeäminen

 

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta 03.05.2022 § 59  

377/10.00.00/2022  

Valmistelija kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala

Valtuutettu Raili Myllylä on valtuustoaloitteessaan esittänyt Kalajoen seurakunnalle, kaupungille, kotiseutuyhdistykselle sekä Kiviojan jälkipolville pohdittavaksi, voidaanko lääninrovasti Vilho Heikki Kiviojan ja hänen puolisonsa Alice Kiviojan mittavaa elämäntyötä kunnioittaa nimeämällä heille nimikkopuisto. Aloitteessa todetaan, että vaihtoehtoisia puistoja voisivat olla kirkon vieressä oleva Kirkkopuisto ja Jokelan pappilan puisto.

Vaihtoehtoisista puistoista Kiviojan nimikkopuistoksi tuli valituksi Jokelan pappilan viereinen puistoalue ns. Pappilanpuisto.

Kalajoen seurakunnan ja kaupungin välillä on käyty useita neuvotteluja puistohankkeesta. Seurakunnan ja kaupungin välinen neuvottelu Alice ja Vilho Kiviojan puiston/ Kalajoen Pappilanpuiston suunnittelusta ja toteutuksesta on pidetty 31.8.2021. Neuvottelussa on päätetty suunnitelma-alueen rajaus, esitelty puistosuunnitelmat, alustava kustannusarvio sekä vastuiden ja työkustannusten jako. Osapuolet tavoittelevat, että puisto nimetään ja avataan vuonna 2022.

Suunnittelualue (noin 1,6 ha) sijaitsee Kalajoen keskustaajamassa Havulan kaupunginosassa Kalajoen pohjoisrannalla. Jokelan pappilan puistoalue sijaitsee jokivarressa Plassintien eteläpuolella terveyskeskuksen kohdalla, valtakunnallisesti arvokkaan Kalajoen pappilan vieressä.

Puistoalue sijoittuu pääosin Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutosalueelle, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.5.2019. Aivan Jokelan pappilan pihapiirin viereinen puistoalueen osa sijoittuu Kalajoen Plassin kirkonseudun rakennuskaavan muutos- ja laajennusalueelle, jonka Kalajoen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 29.3.1985.

Suunnitelmissa esitetty Alice ja Vilho Kiviojan puisto sijoittuu pohjoisosastaan Kalajoen kaupungin omistamalle kiinteistölle 208-406-23-3 ja eteläosastaan Kalajoen seurakunnan omistamalle kiinteistölle 208-406-19-51. Eteläosastaan ehdotettu Kiviojan puisto sijoittuu Kalajoen Plassin kirkonseudun rakennuskaavassa vuodelta 1985 kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialueelle, jolla ympäristön luonne tulee säilyttää (YK/S) sekä loppuosaltaan Plassin Kruununpuiston asemakaavan muutoksessa vuodelta 2019 nimetylle Ljungonpuiston lähivirksitysalueelle (VL-3).

Lähivirkistysalue (VL-3), jolle suunniteltu puisto osittain sijoittuu, on jo nimetty asemakaavassa Ljungonpuistoksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun tai muun yleisen alueen nimi. Kadun tai muun yleisen alueen nimi voidaan muuttaa kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

Ljungonpuistossa sijaitsee muistomerkki, joka on pystytetty kirkon ja silloisen rovastin, lainsuomentajan ja nuijasodassa Pohjanmaan talonpoikien etujen puolustajan sekä valtiopäivämiehen Ljungo Tuomaanpojan muistolle. Ljungo Tuomaanpoika toimi kirkkoherrana Pyhäjoella 1576-1581, Saloisissa 1582-1592 sekä Kalajoella 1592-1610. Hän toimi myös Pohjois-Pohjanmaan rovastina, tuomiokunnan tuomarina eli lainlukijana ja oli mukana vuosien 1597, 1600 ja 1611 valtiopäivilllä. Hän kuului Kaarle-herttuan luona käyneisiin pohjalaisiin lähetystöihin ja osallistui 1597 Arbogan valtiopäiville. Ljungo Tuomaanpoika lienee opiskellut aikoinaan Turun katedraalikoulussa ja sen jälkeen Uppsalan yliopistossa. Hän toimi myös kääntäjänä, jonka suomennosten kieli oli tärkeä pohjalaismurteiden muistomerkki. Muistomerkki on pystytetty vuonna 1950.

Voimassa olevassa asemakaavassa puistoalueen nimi on siis Ljungonpuisto ja se on osoitettu lähivirkistysalueeksi VL-3. Alueella sijaitsee Kalajoen 3. kirkon paikka. Aluetta koskevien maankäyttöhankeiden suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tulee museoviranomaiselle hyvissä ajoin varata mahdollisuus lausumiseen ja alueen maankäytössä varautua töiden arkeologiseen seurantaan.

Puistoalue sisältyy valtakunnnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön (rky-1), jonka arvot säilytetään. Alueelle tapahtuva uudis- ja korjausrakentaminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin, kaupunkikuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten mittakaavaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. Aluetta koskevista merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä on museovirastolle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

Ljungonpuistoon on asemakaavassa osoitettu ohjeellisia polkuja ja kevyen liikenteen väyliä.

Ljungonpuisto rajautuu Plassintiehen, joka asemakaavassa on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi historialliseksi tielinjaksi (rky-2). Tien linjaus ja sen suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. Suuremmissa tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisen kanssa.

Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Keskustaajaman osayleiskaava vuodelta 1993. Keskustan osayleiskaava 2035 on hyväksytty Kalajoen kaupunginvaltuustossa 25.5.2021, mutta se ei ole vielä lainvoimainen. Keskustan osayleiskaavassa 2035 puistoalue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävälle rakennetun ympäristön alueelle (rky-1).

Kalajoen keskustan osayleiskaavaa varten vuonna 2015 laaditussa muinaisjäännösinventoinnissa mainitaan tuhoutuneeksi oletetun Kalajoen kolmannen kirkon sijainneen vuosina 1559-1646 jokirannassa alueella, jossa on kirkon paikkaa osoittava muistomerkki. Varsinaisen kirkonpaikan kerrotaan vyöryneen jokeen.

Kaavamerkinnöissä on otettu huomioon puistoalueen arkeologinen arvo siten, että puistoaluetta koskevan kaavamerkinnän (VL-3) mukaan museoviranomaisella tulee olla mahdollsuus lausua alueen suunnitelmasta arkeologiselta osalta sekä tarvittaessa varautua arkeologiseen seurantaan.

Pohjois-Pohjanmaan museo on 30.9.2021 antanut lausuntonsa Alice ja Vilho Kiviojan puistosuunnitelmasta, koskien arkeologista kulttuuriperintöä. Pohjois-Pohjanmaan museo on todennut, että puistoalueen suunnitelmat ovat sellaiset, ettei niillä ole vaikutusta arkeologiseen kulttuuriperintöön, lukuunottamatta puron pohjoispuolella olevaa muistomerkkialuetta ja että alueen arkeologinen kiinnostavuus on otettu huomioon puistosuunnitelman työselostuksessa. Pohjois-Pohjanmaan museo ei ole lausunnossaan ottanut kantaa puistoalueen nimeen.

Kaupunginhallituksen päätöksellä voidaan muuttaa tai lisätä asemakaavan mukaisia katujen ja pustojen nimiä, korttelinumeroita, tontin numeroita sekä tonttijaon muutoksia. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen nimi voidaan muuttaa ajantasakaavaan.

Esityslistan liitteenä on Alice ja Vilho Kiviojan puiston puistosuunnitelma, puistosuunnitelman rajaus asemakaavassa sekä kuva Kalajoen 3. kirkon ja Ljungo Tuomaanpojan muistomerkistä.

Kaupunginjohtaja Puoskari Jukka

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että nykyinen asemakaavan mukainen Ljungonpuiston pohjoispuolinen Kalajoen kaupungin omistama alue säilytetään asemakaavan mukaisesti Ljungonpuistona ja Kalajoen seurakunnan omistama Jokelan pappilan viereinen Ljungonpuiston eteläosa muutetaan nimeltään Alice ja Vilho Kiviojan puistoksi.

Asemakaavan mukainen puiston nimi voidaan muuttaa kaupunginhallituksen päätöksellä ja kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen puiston nimi voidaan muuttaa ajantasakaavaan.

Kaavoitus- ja elinvoimalautakunta

Kaavoituspäällikkö Jaana Pekkala esitteli puistoalueiden historiaa ja esitystä puistoalueiden muodostamiseksi.

Keskustelun kuluessa Riitta A.Tilus esitti pöytäkirjaan merkittäväksi, että riippumattoman päätöksenteon turvaamiseksi valmistelijan tulee poistua kokouksesta päätöksenteon ajaksi.

Lautakunta päätti, että pöytäkirjaan merkitään Kalajoen kaupungin hallintosäännön 15. luvun 9 § mukainen kokouksen läsnäolo-oikeutta koskeva asiakohta: Toimielin tai sen puheenjohtaja voi päättää valmistelijan tai asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntijan on poistuttava kokouksesta ennen päätöksentekoa ja valmistelijan asian käsittelyn jälkeen. Valmistelija voi olla läsnä, ellei toimielin toisin päätä.

Merkittiin, että kaavoituspäällikkö oli paikalla päätöksenteon aikana.

Kaupunginjohtajan päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa