Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kalajoen kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www4.kalajoki.fi:443/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 17.03.2022/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen

 

Ympäristölautakunta 17.03.2022 § 12  

162/11.00.01/2022  

Valmistelijoina ympäristötarkastajat Ville Soininen ja Heidi Mäki-Leppilampi

Kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisiksi katsomiaan paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä. Määräykset annetaan ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n nojalla laatimalla ja hyväksymällä kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat sitovaa norminantoa, jotka ovat kuitenkin alisteisia asetuksille ja laeille. Määräykset voivat myös toimia asetuksia täydentävinä, mikäli paikallisista olosuhteista tällainen tarve syntyy.

Ympäristönsuojelulain 202 §:ssä on säädetty ympäristönsuojelumääräysten sisällöstä. Määräykset voivat koskea:

1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia;

2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa;

3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella;

4) sellaisten alueiden määrittelyä, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon;

5) sellaisten alueiden ja vyöhykkeiden määrittelyä, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan;

6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista;

7) vesien ja meriympäristön tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tai merenhoitosuunnitelman mukaan tarpeellisia.

Kunnan antamat ympäristönsuojelumääräykset ovat voimaan tultuaan sitovia ja kaikkia kunnan yksilöitä ja yhteisöjä velvoittavaa norminantoa. Niiden rikkominen on valvontatoimien ja hallintopakkokeinojen käyttämisen peruste. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi erityisestä syystä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksistä. Poikkeamista määräyksestä haetaan viranomaiselta, joka tekee asiassa hallintopäätöksen.

Määräykset eivät kuitenkaan voi koskea:

1) luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;

2) YSL 31 §:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;

3) YSL 120 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;

4) YSL 136 §:n 1 momentissa tarkoitettua pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;

5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

Ympäristönsuojelulain 203 §:ssä on säädetty menettelytavoista, joita tulee noudattaa ympäristönsuojelumääräyksiä annettaessa: Ennen kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava

asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä tarvittaessa muille viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä. Asian valmistelusta on myös tiedotettava kunnan tietoverkkosivulla. Kunnan on tiedotettava ympäristönsuojelumääräyksistä yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Määräykset on oltava saatavilla kunnan tietoverkkosivulla. Ne on lisäksi toimitettava tiedoksi asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle ja valtion ympäristölupaviranomaiselle.

Kuntaliitto on laatinut oppaan ympäristönsuojelumääräysten laatimiseksi vuonna 2019. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelussa hyödynnetään mallimääräyksiä ja yhteistyötä naapurikuntien kesken. Yhteistyö on tarpeen erityisesti vesistöihin ja pohjavesiin liittyvissä asioissa. Lisäksi yhteistyö muiden kunnan viranomaisten kanssa on tarpeen, jotta vältytään ristiriitaisilta ja päällekkäisiltä määräyksiltä.

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty vuonna 2008. Ympäristölainsäädännön muutosten vuoksi määräykset kaipaavat uudistamista. Tämän jälkeen ympäristönsuojelun toimialaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu laajasti, ja esimerkiksi ympäristönsuojelulaki ja jätelaki ovat kokeneet kokonaisuudistuksen sekä jätevesien käsittelyä koskeva lainsäädäntö on muuttunut merkittävästi.

Kalajoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten uudistaminen tapahtuu ohjeellisesti seuraavasti:

Päätös määräysten uudistamisesta/laatimisesta, ympäristölautakunta

2) Määräysten valmistelu

- tiedottaminen määräysten laatimisesta ja laatimisen periaatteista kaupungin verkkosivulla

- sidosryhmätyöskentely

- viranomaisyhteistyö (rakennusvalvonta, maankäyttö, kuntatekniikka, maaseutupalvelut, jätehuoltoviranomainen jne.)

- tarveharkinta, paikalliset olosuhteet, herkät alueet

- luonnoksen valmistuminen

3) Ympäristölautakunnan käsittely

- ehdotuksen ja perustelujen hyväksyminen

4) Kuuleminen

- ehdotuksen nähtävilläpito ja kuuleminen (30 +7 vrk), kuulutus verkkosivulla ja lehti-ilmoitus

- tiedotus ja lausuntopyynnöt erikseen: mm. ELY-keskus, ympäristöterveydenhuolto, pelastuslaitos, naapurikunnat, paikalliset yhdistykset

5) Tarvittaessa uusi valmistelu, kuuleminen ja käsittely (jos merkittäviä

asiamuutoksia)

6) Kaupunginvaltuuston päätös

- päätös ehdotuksen hyväksymisestä

- tiedonanto päätöksestä

- valitusaika 30 vrk tiedoksi saamisesta (7 vrk)

Suomen Kuntaliiton julkaisema opas sekä muutostarpeet perusteluineen toimitetaan oheismateriaalina. Voimassa olevat määräykset löytyvät kunnan verkkosivuilta.

Ympäristötarkastaja Mäki-Leppilampi Heidi

Ympäristölautakunta päättää aloittaa ympäristönsuojelumääräysten uudistamistyön noudattaen edellä todettua ohjeellista valmistelutapaa.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta hyväksyi ympäristötarkastajan esityksen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa